Stt Tên loại, Số, ký hiệu,
ngày tháng năm văn bản
Trích yếu nội dung Bắt đầu
có hiệu lực
I Liên quan đến các Dự án, việc mua sắm máy móc thiết bị:
1 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Hiện hành
2 Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/ 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn QĐ số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 22/8/2014
3 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Quy định chi tiết về một số điều của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013về lựa chọn nhà thầu. 15/8/2014
II Liên quan đến thoái vốn nhà nước
4 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 01/9/2013
5 Nghị Quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2013 Về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại Doanh nghiệp Hiện hành
6 Công căn số 3613/BTC-TCDN ngày 21/3/2014  của Bộ Tài chính V/v Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại Doanh nghiệp. 21/3/2014
III Liên quan đến các hoạt động khác sau cổ phần hóa
7 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành 01/7/2015
8 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. 15/8/2013
9 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động 01/7/2013
10 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ V/v Ban hành Quy chế giám sát tài chính và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sỡ hữu và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước 15/8/2013
11 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 do Chính phủ ban hành. 01/7/2013
12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 và Nghị định số 65/2013/NĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành 01/10/2014
13 Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ Về giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ pháp luật của chủ sở hữu 10/7/2014