- Sản xuất đường RE, RS và đường túi của Công ty CP Mía Đường La Ngà 
- Sản xuất Phân vi sinh Công ty CP Mía đường La Ngà
- Chanh không hạt của  Công ty CP Đường Bình Dương
- Sữa uống các loại  của Công ty CP Đường Bình Dương