Tổng số lượng CB-CNV Tổng công ty Mía đường II – CTCP là 135 người. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

-  Đại Hội đồng cổ đông;
-  Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc, Tổ chức Đảng và các Đoàn thể;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban và các chi nhánh.

cocautochuc-P-2.png