GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II-CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Quá trình hình thành:
Tổng công ty Mía đường II, trước năm 1975 tiền thân là Công ty Đường Việt Nam, sau ngày miền Nam giải phóng đổi tên là Liên hiệp Mía đường II, do Nhà nước quản lý, trực thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm, bao gồm các đơn vị thành viên từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào.  Sau thời gian hoạt động theo mô hình liên hiệp, năm 1995 theo chủ trương của Chính phủ tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước trở thành các Tổng công ty mạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổng công ty Mía đường II theo mô hình Tổng công ty 90. Năm 1997, Tổng công ty được Chính phủ xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt.

Từ năm 2000 đến 2006, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa công ty Nhà nước, Tổng công ty đã triển khai chuyển đổi từng bước và đến cuối năm 2006 đã hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các công ty thành viên thành công ty cổ phần. Năm 2010, Tổng công ty Mía đường II tiếp tục chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ -công ty con, với Công ty mẹ là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tổng công ty đã cổ phần hóa công ty mẹ và tháng 6/2013, Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi là Tổng công ty Mía đường II-CTCP và vốn điều lệ là 685.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng)

2. Mục tiêu định hướng phát triển của Tổng công ty sau khi cổ phần hóa:

    2.1. Mục tiêu
    Phát triển thương hiệu Tổng công ty Mía đường II thông qua việc thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế về kinh nghiệm quản lý, am hiểu sâu về khoa học kỹ thuật của ngành mía đường và nguồn tài chính lành mạnh, nhằm phát triển Tổng công ty thành Tập đoàn kinh tế lớn của ngành mía đường Việt Nam và khu vực.

    2.2. Giải pháp
    Sử dụng có hiệu quả thương hiệu của Tổng công ty, các nguồn lực, lao động, tài chính, đất đai, tạo ra mô hình tổ chức có cơ cấu hoạt động đa ngành, đa sở hữu; huy động vốn qua nhiều kênh và qua các nhà đầu tư để tăng cường năng lực tài chính; đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế;

    Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty; Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động nhằm giữ và thu hút lao động có chất xám chất lượng cao phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tạo hiệu quả cao cho Tổng công ty;

    Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh mía - đường và các cây công nghiệp khác để giữ vai trò chủ đạo, chi phối, hỗ trợ và liên kết các hoạt động với các công ty con, công ty liên kết.