BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CTCP                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         ---o0o---                                                                                      ---o0o---

                                                                                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016
 
 
TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ
TẠI TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY CỔ PHẦN
 
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Lê Văn Đông 1961 Chủ tịch HĐQT –
 Đại diện pháp luật
Cử nhân kinh tế;
Kỹ sư cơ khí
2 Tống Thông 1958 Phó Chủ tịch HĐQT Cử nhân Kinh tế;
Kỹ sư Nông nghiệp
3 Bùi Thị Thanh Trà 1976 UV.HĐQT, Tổng giám đốc Cử nhân kinh tế,
Cử nhân Anh Văn
4 Đặng Thị Tuyết Nhung 1964 UV.HĐQT,
Kế toán trưởng
Cử nhân kinh tế
5 Nguyễn Xuân Tiên 1965 UV.HĐQT,
Trợ lý Chủ tịch HĐQT
Cử nhân kinh tế
6 Lê Thị Hà 1966 Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban Đầu tư Tài chính Cử nhân kinh tế
7 Nguyễn Trung Thành 1980 Thành viên Ban kiểm soát, Phó Ban Đầu tư Tài chính Cử nhân kinh tế
8 Hoàng Văn Biên 1975 Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên P.TCNS Cử nhân kinh tế
 
 
                                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                          CHỦ TỊCH HĐQT
 
 

 
                                                                                          Lê Văn Đông