GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II-CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Quá trình hình thành:
Tổng công ty Mía đường II, trước năm 1975 tiền thân là Công ty Đường Việt Nam, sau ngày miền Nam giải phóng đổi tên là Liên hiệp Mía đường II, do Nhà nước quản lý, trực thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm, bao gồm các đơn vị thành viên từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào.  Sau thời gian hoạt động theo mô hình liên hiệp, năm 1995 theo chủ trương của Chính phủ tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước trở thành các Tổng công ty mạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổng công ty Mía đường II theo mô hình Tổng công ty 90. Năm 1997, Tổng công ty được Chính phủ xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt.

Từ năm 2000 đến 2006, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa công ty Nhà nước, Tổng công ty đã triển khai chuyển đổi từng bước và đến cuối năm 2006 đã hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các công ty thành viên thành công ty cổ phần. Năm 2010, Tổng công ty Mía đường II tiếp tục chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ -công ty con, với Công ty mẹ là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tổng công ty đã cổ phần hóa công ty mẹ và tháng 6/2013, Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi là Tổng công ty Mía đường II-CTCP và vốn điều lệ là 685.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng)

2. Mục tiêu định hướng phát triển của Tổng công ty sau khi cổ phần hóa:

    2.1. Mục tiêu
    Phát triển thương hiệu Tổng công ty Mía đường II thông qua việc thực ...

Xem thêm